Even geduld

Frajul icon Frajul logo Home Verkennen Over Disclaimer Mijn Account Winkelmandje Checkout Accessoires Collectie Outlet - Online Only Solden

Algemene voorwaarden

Wettelijke kennisgeving

Kepco BV

Glazenstraat 19

2220 Heist-op-den-Berg

E-mail: frajul@kepco.be

Telefoon: +32 (0) 495 50 06 98

BTW BE0667.838.466

RPR Antwerpen, afdeling Mechelen


Artikel 1: Algemene bepalingen

Onze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding, bestelling en overeenkomst met Kepco BV.

Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van onze algemene verkoopsvoorwaarden die steeds beschikbaar zijn via de website.

De e-commerce website Frajul.be van Kepco, een BV met maatschappelijke zetel te Glazenstraat 19, 2220 Heist-op-den-Berg, BE0667.838.466, RPR Antwerpen, afdeling Mechelen, (hierna Kepco) biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Kepco moet de Klant deze voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Kepco aanvaard zijn.

Het aanvaarden van deze voorwaarden omvat ook de aanvaarding van de voorwaarden vermeld onder het terugbetalingsbeleid en het verzendbeleid elders vermeld op deze website.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Kepco niet. Kepco is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Kepco is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met ons.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Kepco. Kepco kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. 

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen

Goederen worden geselecteerd op maat en kleur en in de winkelmand geplaatst. De Klant is zelf verantwoordelijk voor het nakijken van zijn winkelmand. Wanneer de klant akkoord is met de inhoud van haar winkelmand, wordt ze verder geleid naar de betaling.

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen


Kepco is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Kepco. De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Kepco te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 6: Overmacht

In geval van overmacht is Kepco niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kan Kepco ofwel zijn verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.

Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden ...

Artikel 7: Klantendienst

De klantendienst van Kepco is bereikbaar via e-mail op frajul@kepco.be of per post op het volgende adres Glazenstraat 19, 2220 Heist-op-den-Berg. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 8: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Kepco beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur. Onverminderd het voorgaande behoudt Kepco zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 9: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. Het nalaten op gelijk welk moment door Kepco om één van de in deze voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 10: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Kepco. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 11: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 12: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht. De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

Artikel 13 - Intellectuele eigendom

Deze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen alle communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij Kepco, hetzij bij de toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.

Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo mag men bijvoorbeeld tekeningen, foto’s, namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, etc … niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Artikel 14 - Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Kepco. De bepalingen gelden niet wanneer een aankoop in 1 van de fysieke vestigingen werd afgerond. De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de goederen te retourneren. De retourtermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant. Om de retour uit te oefenen, moet de Klant haar retour aanmelden via mail. Dit naar het adres, frajul@kepco.be. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van een eventueel bijgevoegd formulier voor retour, maar is hiertoe niet verplicht.

Om de retourtermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de retourtermijn is verstreken. De Klant moet de goederen niet later dan 14 kalenderdagen na ontvangst van de goederen, terugzenden of overhandigen aan Kepco BV, Glazenstraat 19, 2220 Heist-op-den-Berg. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De Klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking, met alle erbij geleverde accessoires, gebruiksaanwijzingen en met alle originele labels nog bevestigd aan het artikel. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Kepco zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Teruggestuurde artikelen mogen gepast worden, maar mogen niet gebruikt zijn. Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan door het gebruik van de Klant zal dit ten laste van de Klant in rekening worden gebracht.

Indien de Klant volgens de overeenkomst retourneert, zal Kepco alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Kepco de goederen terug in ontvangst heeft gekregen. Kepco betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Voor aankopen die met een cadeaubon werden betaald, zal een nieuwe cadeaubon opgemaakt worden. In geen geval zullen deze cash terugbetaald worden.

Glazenstraat 192220 - Heist-op-den-Berg (Bruggeneinde)frajul@kepco.beFrajul+32 (0) 495 500 698 BE 0667.838.466https://www.frajul.be/